Algemene voorwaarden Christel De Buyser ©


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Christel De Buyser afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop, cursus of een kunstwerk aankoopt is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geef u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 


Artikel 1 tot en met 9:     workshops en cursussen
Artikel 10 tot eind:         verkoop van kunst


Workshops en cursussen
1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops van artikel 1 tot en met artikel 9. Vanaf artikel 10: kunstverkoop
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus en/of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Christel De Buyser.
2: Inschrijvingen cursus
2.1 Alle cursussen en workshops, worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Een workshop kan door gaan vanaf 4 personen of zelfs 1of 2 of 3 personen die voor 4 personen betalen. Wilt u toch als enige naar een workshop komen, dan geldt de uurprijs van prive les. Een prive les duurt 3 uur.
2.2 behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en/of tijd te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Aanschuiven bij een workshop is niet mogelijk. U zorgt voor de deelnemers. 
2.5 Workshops zijn schilderparties geworden.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
3. Afmelden door de cursist
3.1 Een party dient vooraf vereffend te worden aangezien we ook reserveringskosten moeten betalen voor plaats. Boekt u voor 4 dan wordt er ook voor 4 afgerekend etc.
3.2 Bij afmelding voor een Party wordt de aanbetaling niet terug gegeven.
3.3 Afmeldingperiodes voor een workshop: Bij annulering tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. Een aanbetaling van 50% bij aanmelding voor een cursus of workshop is dan ook een vereiste om uw inschrijving definitief te maken.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
4. Annulering/verplaatsing cursusdatum door Christel De Buyser
4.1 Mocht een workshop of cursus door calamiteiten  geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Christel De Buyser is gerechtigd de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Christel De Buyser is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
5: Betaling cursusgeld
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Christel De Buyser.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving direct te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
6: Klachten cursus
6.1 Heb u een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Christel De Buyser op en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
7: Aansprakelijkheid cursus
7.1 Christel De Buyser en haar medewerkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of persoonlijke spullen. Christel De Buyser is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of acrylaathars.
8: Geheimhouding cursus
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn intellectueel eigendom van Christel De Buyser en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Christel De Buyser toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. De cursussen m.u.v. eigen ideeën en vrij werken, zijn ten behoeve van het creatieve genot van de cursist zelf. Het resultaat met ontwerp van Christel De Buyser mag door de cursist gebruikt worden voor eigen gebruik, weggegeven worden aan vrienden, familie of kennissen maar mag met het ontwerp van Christel De Buyser niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
9: Overig
9.1 Christel De Buyser behoudt zich altijd het recht om workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.4 Een cadeaubon is niet combineerbaar met andere cadeaubonnen of met acties. 


Kunstwerken
10.1 Christel De Buyser garandeert bevoegd te zijn tot verkoop c.q. het in consignatie geven van de kunstwerken.
10.2 De kunstenaar en haar erfgenamen zijn exclusief rechthebbende op hun eigen intellectuele eigendommen op de kunstwerken, ook na verkoop van de kunstwerken. Het is de klant/wederpartij niet toegestaan wijzigingen in de kunstwerken van Christel De Buyser  aan te brengen.
10.3 Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Christel De Buyser – voor commerciële doeleinden – gefotografeerd, dan wel gefilmd worden.
10.4 De kunstwerken blijven eigendom van Christel De Buyser totdat de volledige koopsom volledig aan Christel De Buyser is betaald.
11. Eigendomsovergang kunstwerken en risico
11.1 Behoudens het gestelde in na te melden leden van dit artikel zal de eigendom en risico van de kunstwerken op de wederpartij overgaan bij aflevering.
11.2 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor een zekerheid heeft gesteld, behoudt Christel De Buyser de eigendom van de kunstwerken. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan alle verplichtingen jegens Christel De Buyser heeft voldaan.
11.3 Indien er gerede twijfel bij Christel De Buyser bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Christel De Buyser bevoegd de levering van de kunstwerken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Christel De Buyser door de vertraagde aflevering te lijden schade.
12. Doorverkoop kunst
12.1 De koper is niet tot doorverkoop van de kunstwerken bevoegd ingeval niet volledige betaling heeft plaatsgevonden door de wederpartij met betrekking tot kunstwerken aan Christel De Buyser. Bij doorverkoop gelden dezelfde voorwaarden als afgesproken met de oorspronkelijke koper.
13. Schadevergoeding en controle bij doorverkoop bij niet volledige betaling van de koopsom door wederpartij
13.1 De wederpartij, die in strijd handelt met de verplichting tot volledige betaling van de koopsom op datum aflevering, verbeurt ten gunste van Christel De Buyser een schadevergoeding voor iedere transactie, die geschiedt in strijd met het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom aan Christel De Buyser. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op €. 50.000,00 per kunstwerk, onverminderd het recht van Christel De Buyser volledige schadevergoeding te vorderen.
13.2 Christel De Buyser is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom.
14. Prijs en betaling kunstwerken
14.1 De koopprijs betreft het kunstwerk. In de prijs zijn niet begrepen de kosten van de verpakking en de afleveringskosten. De prijzen zijn geen vraagprijzen maar vastgestelde prijzen dus afdingen is niet mogelijk.
14.2 De wederpartij is verplicht de koopprijs vooraf of bij aflevering volledig te voldoen. De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
14.3 Indien de wederpartij niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is Christel De Buyser bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Christel De Buyser geleden schade uit de kosten van de ingebrekestelling.
14.4 Indien Christel De Buyser bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €. 1000,00.
15. Ontbinding verkoop kunstwerken
15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
15.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Christel De Buyser geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
16. Toepasselijk recht
16.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht met behoud van rechten.